Historia Gjuhësore e Toponimeve në Shqipëri

ÇFARE BЁN PROJEKTI?
→ Projekti hulumton historinë gjuhësore të të gjithë emrave të vendeve moderne dhe historike (makrotoponimet) e Shqipërisë duke vlerësuar të gjitha burimet e disponueshme.

PSE E BЁN?
→ Hetimi i të gjithë emrave të vendeve moderne dhe historike (makrotoponimet) e Shqipërisë është një kontribut në historinë gjuhësore dhe të vendbanimeve të Shqipërisë.

Si E BЁN?
→  Analiza e emrave të vendeve kryhet sipas metodave të gjuhësisë historike.


→  Informata mbi progresin e projektit dhe aktivitetet përkatëse do të jepen këtu rregullisht.